Open Call: 15 IN OUT Festival

Open Call: 15 IN OUT Festival

Details

Call Type Competition
Call Eligibility International
Entry Dates 7/28/22, 12:23 PM - 8/31/22, 11:59 PM 12 Days Left
Entry Fee? No
Open Call: 15 IN OUT Festival


Jaskó?cza 1
Gda?sk 80-767 Poland

Description

15 IN OUT FESTIVAL: OPEN CALL — DEADLINE 31.08.2022
Pobierz obrazki
Topic/temat: design/moving image | design/obraz ruchomy
Deadline: 31.08.2022
Participation in the competition is free | Udzia? w konkursie jest bezp?atny
The competition is in two stages: out of all works submitted until 31 August 2022, the pre-selection jury will choose 20 experimental films shortlisted for the final. Works qualified for the finals will be selected by 30 September 2022. These works will be shown at special festival screenings. If epidemiological restrictions allow it, the finalists will be invited to the festival in Gda?sk.

Awards:
1st prize: PLN 6,000 (approx. EUR 1,400) funded by the Marshal of Pomeranian Voivodeship Mieczys?aw Struk.
2nd prize: PLN 5,000 (approx. EUR 1,000) funded by ?A?NIA CCA.
3rd prize, named after Prof. Witos?aw Czerwonka: PLN 4,000 (approx. EUR 900) funded by the Academy of Fine Arts in Gda?sk.

The Witos?aw Czerwonka Award is given to the most captivating and innovative take on the competition subject. The award, granted by the pre-selection jury, may also go to a participant who has not been shortlisted for the final stage.

The jury will also award special mentions.

The competition is addressed to artists aged 18 and over. Running time: submitted films should be over 1’ and under 20’. Production year: the work should not be older than three years. If you have any questions, please contact: office@inoutfestival.pl

Konkurs jest dwuetapowy: spo?ród nades?anych do 31 sierpnia 2022 prac jury preselekcyjne wybierze 20 filmów eksperymentalnych, które zostan? zakwalifikowane do fina?u konkursu. Wybrane prace zostan? pokazane podczas przegl?dów podczas festiwalu a finali?ci, je?li sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli zostan? zaproszeni na festiwal do Gda?ska.

Nagrody:
I nagroda: 6 000 PLN ufundowana przez Marsza?ka Województwa Pomorskiego Mieczys?awa Struka.
II nagroda: 5 000 PLN ufundowana przez CSW ?a?nia.
III nagroda: 4 000 PLN im. prof. Witos?awa Czerwonki ufundowana przez Akademi? Sztuk Pi?knych w Gda?sku.

Nagroda im. prof. Witos?awa Czerwonki jest przyznawana za najbardziej interesuj?c? i odkrywcz? interpretacj? tematu Konkursu. Nagroda przyznana przez jury preselekcyjne mo?e równie? trafi? do uczestnika, który nie zosta? zakwalifikowany do etapu fina?owego.

Przyznane zostan? równie? wyró?nienia honorowe.

Konkurs skierowany jest do pe?noletnich uczestników. Czas trwania filmu: powy?ej 1 minuty, maksymalnie do 20 minut. Rok produkcji: praca nie powinna by? starsza ni? 3 lata. W przypadku pyta? prosimy o kontakt: office@inoutfestival.pl

Kontakt / Contact us
CSW ?A?NIA 1 / LAZNIA 1 CCA
Jaskó?cza 1
80-767 Gda?sk Dolne Miasto

CSW ?A?NIA 2 / LAZNIA 2 CCA
ul. Strajku Dokerów 5
80-544 Gda?sk Nowy Port

office@laznia.pl

https://www.laznia.pl/projekty/inoutfestival/


Posted on: 7/28/22, 10:31 AM